Subhashitam

शक्यो वारयुतं जलेन हुतभुक्च्छत्रेण सूर्यातपो |
नागोन्द्रो निशिताङ्कु शेन दण्डेन गौर्गर्दभ : ||
व्याधिर्भेषज संग्रपैश्च विविधैर्मस्त्र प्रयोगैर्विषं |
सर्वस्यौशधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौशधं ||

http://www.samputi.com/launch.php?m=badi&sm=satakam&l=en&k=11&p=10

http://www.samputi.com/launch.php?m=badi&sm=satakam&l=te&k=11&p=10

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: